Гаранционни условия

 1. За всяка стока на сайта и електронният магазин https://epsilon-e.shop/ или www.epsilon-e.shop се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт/и се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на продукта/ти, когато:
  • гаранционната карта на продукта/и е изгубена;
  • е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия потребителят/клиент (и);
  • се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда;
  • е нарушена физическата цялост на изделието;
 2. В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от ТЪРГОВЕЦА или от оторизираните сервизи на партньорите му.

Гаранционни условия  които важат  за продукта/и изискващи  монтаж:

Внимание: Преди да се отнесете към оторизираната сервизна фирма проверете в Инструкцията дали не е описан Вашия проблем

 • Гаранционните условия важат само при условие, че продукта/и е извършен от оторизирана монтажно-сервизна фирма, която поема и гаранционното обслужване.
 • Гаранцията е валидна само срещу предоставяне на гаранционна карта от клиента.
 • Внимание: Повредена, неправилно или непълно попълнена гаранционна карта е невалидна! На загубена или увредена гаранционна карта дубликат не се издава.
 • Гаранционното обслужване е безплатно за неизправностите, вследствие на фабричен дефект.
 • Провеждането на годишната профилактика, която не е предмет на безплатно гаранционно обслужване, се налага поради евентуалното запушване, както на вътрешния така и на външния топлообменник от прах и мръсотия което в последствие би довело до неправилна работа или дефект на климатичната система и би било основание за отказ от гаранционно обслужване. При годишната профилактика се извършва пълно обслужване и замерване параметрите на климатичната система при нормална работа и при отклонение те се коригират. Извършването на профилактиката се осъществява от монтажно- сервизната фирма и се доказва чрез попълване на сервизната карта в деня на извършване на услугата.  При липса на такъв преглед в края на всяка година от датата на закупуване на климатичната система не може да се установи при какви условия е работила тя, което би било основание за отказ от гаранционно обслужване при повреда. Годишната профилактика не е предмет на безплатното гаранционно обслужване и се заплаща от клиента по утвърдена тарифа, както и транспортните разходи.
 • При температура под 0°С в режим на отопление да се осигури 24- часова работа на системата
 • Гаранцията се отнася за повреди, възникнали в процеса на правилната експлоатация съгласно Инструкцията за употреба на съответния модел през гаранционния период. Всички такива повреди се отстраняват безплатно.
 • Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 (два) месеца след датата на продажбата.

Безплатно гаранционно обслужване включва:

 • Повреди, възникнали в процеса на правилната експлоатация съгласно Инструкцията за употреба на съответния модел през гаранционния период
 • Безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация.
 • Отстраняване на всички фабрични дефекти на стоката, проявени в гаранционен срок.

Гаранционен сервиз се отказва в следните случаи:

 • Подправени данни в гаранционната карта на продукта/и;
 • Не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в Инструкцията за употреба на продукта/и;
 • Когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица
 • при сътресения, удари и претоварвания вследствие на небрежно отношение
 • Когато повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа -съгласно БДС захранването е 220V ±5% или 380V ±5%   или други форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от Застрахователната компания на клиента;
 • При изрично изразено желание от страна на потребителят/клиент(и) да закупи и му бъде монтирана климатична система с по-малка от необходимата мощност. В този случай фирмата е в правото си да заличи логото си и/или марката на климатичната система, за да не се компрометира. Гаранционна карта не се издава.
 • Механично счупени или деформирани пластмасови детайли – лицев панел, турбина на вътрешно тяло, перка на външното тяло, въздушни филтри,антибактериални филтри, дистанционно управление и др.
 • почистването на инсталацията-филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен маркуч.
 • При причинени повреди от нецелесъобразно използване на продукта/и, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници
 • Клиентът не осигури свободен достъп на сервизните специалисти до климатичната система в рамките на работното време
 • Когато при диагностика, включително и на гаранционна климатична система се установи, че същия е изправен и техническите му параметри са в нормите,  зададени от производителя, потребителят/клиент(и) е длъжен да заплати направените разходи от сервизните специалисти

Осъществяване на гаранцията:

 • Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по гаранция се заплаща от потребителят/клиент(и);
 • Срокът за извършване на ремонт варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималният срок е 30 /тридесет/ дни.
 • Производителят ,вносителят, ТЪРГОВЕЦА  и монтажно- сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби за клиента, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза.Същите не са ангажирани да осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустим максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова
 • Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. (112-115) от ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към ТЪРГОВЕЦА или от оторизираните сервизи на партньорите чрез всяка една от посочените в сайта https://epsilon-e.shop/ или www.epsilon-e.shop контактни форми. ТЪРГОВЕЦА указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове.

Надзорни органи: Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
 • Тел.: 02 980 25 24
 • Факс: 02 988 42 18
 • Гореща линия: 0700 111 22
 • Интернет страница: www.kzp.bg

Европейската платформа за Онлайн Решаване на Спорове

Интернет страница: https://ec.europa.eu/consumers/odr/